Opłaty sądowe

Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

 

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10.000 złotych.

Opłata stosunkowa: pobiera jest w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 zł. Wynosi ona 5% wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

- do 500 zł – w kwocie 30 zł,
- ponad 500 zł do 1.500 zł – w kwocie 100 złotych,

- ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – w kwocie 200 złotych,

- ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – w kwocie 400 złotych,

- ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – w kwocie 500 złotych,

- ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – w kwocie 750 złotych,

- ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – w kwocie 1.000 złotych.

 

W sprawach o:

 - usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

- zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40.000 zł pobiera się opłatę w kwocie 2.000 złotych.

            

Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych
i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczysto księgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:
- pozwu i pozwu wzajemnego oraz 
- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH (REGULUJE ART. 94 I NAST.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

1.zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
3.przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
4.będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
5.odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

Tabela opłat Sądowych w formacie PDF do pobrania.

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d