Skargi i wnioski

INFORMACJA

W SPRAWIE TRYBU, ORGANÓW I ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. poz.524 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
I

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym w Grójcu odbywa się w następujący sposób:

1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Grójcu przyjmują pracownicy:

a/ Biura Podawczego przy ul. Sportowej 14

b/ Sekretariatu Prezesa pokój Nr 225 przy ul. Sportowej 14

2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa, pokój Nr 225 przy ul. Sportowej 14.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres:sr@grojec.sr.gov.pl przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.

4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 11:00 – 13:00

1. Termin załatwiania skargi – każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

II

1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.(Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn. zm.).

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.( Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn. zm.).

IV

1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn. zm.).

V

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. poz.524.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski