Informacja dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Grójcu, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajdują się: czytelnia akt, biuro podawcze sądu, Biuro Obsługi Interesantów, toaleta dla niepełnosprawnych, winda, biuro podawcze ksiąg wieczystych, tablica informacyjna, szatnia, portiernia ochrony.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na Sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemna do Wydziału, w którym toczy się dana sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie pracownikom BOI ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie Sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwianiu określonej sprawy. 

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz ochrony Sądu chętnie pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Zarządzenie Nr Adm.021-43/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI INTERESANTA

 Kontakt telefoniczny: 48 664 83 01

 Kontakt e-mail: boi@grojec.sr.gov.pl

 Kontakt telefoniczny z pracownikiem ochrony: 48 664 84 99.

  

PORTAL INFORMACYJNY

Dostęp do informacji o sprawach toczących się z Państwa udziałem możliwy jest również bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu Informacyjnego, wymagana jest wcześniejsza rejestracja online, która wiąże się z jednorazową wizytą w najbliższym sądzie celem potwierdzenia tożsamości. 

 Informacje, które można uzyskać poprzez Portal Informacyjny, obejmują:

  • stan sprawy tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy;
  • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii;
  • wyznaczone terminy posiedzeń;
  • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozprawy);
  • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.
  • Więcej informacji oraz bezpośredni dostęp do portalu znajdą Państwo po adresem: portal.grojec.sr.gov.pl

  

DOSTĘP DO BUDYNKU SĄDU DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ

Budynek Sądu Rejonowego w Grójcu w całości jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze, podłogi bez progów oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

 

PARKOWANIE

Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Grójcu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych i umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim.

  

WINDA

Wewnątrz budynku jest winda, która posiada udźwiękowienie i przyciski przystosowane dla  osób niepełnosprawnych (po wejściu do budynku należy się kierować w prawą stronę holu głównego).

 

TOALETA

Na parterze budynku Sądu, po prawej stronie holu głównego znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA

Zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. 

   

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

 

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym Grójcu za pośrednictwem:

Kontakt e-mail: boi@grojec.sr.gov.pl

Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI)

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 48 664 83 01 lub przez e-mail: boi@grojec.sr.gov.pl

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Sądzie.

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
b/d